• سومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی در برنامه هفتم توسعه کشور
 • همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه
 • جلسه ماهیانه هیئت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
 • جلسه مشترک انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و توسعه روستایی ایران
 • نشست تخصصی تجربه اجرای طرح های توانمندسازی معیشت پایدار
 • نشست تخصصی تجربه اجرای طرح های توانمندسازی معیشت پایدار در ایران
 • نشست تخصصی سیاستگذاری اجتماعی توسعه روستایی
 • نشست تخصصی سیاستگذاری اجتماعی توسعه روستایی در ایران
 • نشست تخصصی توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم با تأکید بر استان گیلان
 • نشست توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم با تأکید بر استان گیلان
 • توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در برنامه ششم با تأکید بر استان گیلان
 • نشست تخصصی پیوستگی نظام برنامه ریزی توسعه روستایی - شهری در ایران
 • نشست پیوستگی نظام برنامه ریزی توسعه روستایی - شهری در ایران
 • دومبن همایش چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
 • دومبن همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
 • همایش چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
 • نشست تخصصی واکاوی سیاست های اقتصاد روستایی در ایران
 • واکاوی سیاست های اقتصاد روستایی در ایران
 • نشست ابعاد، پیامدها و الگوهای بازسازی نواحی روستایی آسیب دیده در سیل فروردین 98
 • ابعاد، پیامدها و الگوهای بازسازی نواحی روستایی آسیب دیده در سیل فروردین 98
 • پیامدها و الگوهای بازسازی نواحی روستایی آسیب دیده در سیل فروردین 98