تاسیس  شعبه استانی انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در استان گیلان -مستقردر دانشگاه آزاد اسلامی-واحد رشت

برای دسترسی به وب سایت شعبه استان گیلان                                              http://www.iagrp-guilan.ir/