تاسیس شعبه استانی انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در استان خراسان جنوبی- مستقر در دانشگاه بیرجند  

برای دسترسی به وب سایت شعبه استان خراسان جنوبی                 http://birjand.ac.ir/iagrp-skh/fa