رویداد علمی(ایده ها، طرح های پژوهشی، رساله ها، پایان نامه ها، استارتاپ های برتر در جغرافیا و برنامه روستایی)
03 بهمن 1402
رویداد علمی(ایده ها، طرح های پژوهشی، رساله ها، پایان نامه ها، استارتاپ های برتر در جغرافیا و برنامه روستایی)

زمان برگزاری: 30 مهر1403

مهلت ارسال آثار: 29 تیر 1403