برای دریافت فرم عضویت در انجمن کلیک کنید.

شرایط عضویت:
۱- عضویت پیوسته: کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد، دانشجویان دکتری، دارای مدرک دکتری و اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه‌ها در رشته‌های جغرافیای انسانی، برنامه ریزی روستایی، ترویج و توسعه روستایی و رشته‌های مرتبط باشند می‌توانند به عضویت پیوسته درآیند.
۲- عضویت وابسته: اشخاصی که دارای درجه کارشناسی، دانشجویان کارشناسی و دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته‌های مذکور باشند می‌توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
مدارک مورد نیاز:
۱. تکمیل فرم عضویت ۲. تصویر صفحه اول شناسنامه ۳. تصویر کارت ملی (پشت و رو) ۴. تصویر آخرین مدرک تحصیلی ۵. تصویر کارت دانشجویی در صورت اشتغال به تحصیل ۶. قطعه عکس ۴ ´ ۳
۷. پرداخت حق عضویت سالانه به شماره حساب ۳۰۴۵۵۷۳۷۰ یا شماره کارت مجازی انجمن به شماره ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۰۳۷۸۸۰۸ بانک تجارت شعبه دانشگاه تهران کد "۱۸۶" به نام" انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران". هزینه حق عضویت افراد به شرح زیر می‌باشد:
۱. اعضا ی هیئت علمی: مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال
۲. دارندگان مدرک دکتری، کارشناسی ارشد و دانشجویان دکتری: مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال
۳. اعضای وابسته (شامل دانشجویان کارشناسی ارشد، دارندگان مدرک کارشناسی و دانشجویان کارشناسی: مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ ریال
آدرس دفتر انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران: تهران، خیابان خیابان شهید مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی
آدرس کانال تلگرامی: @RuralPlanning
ایمیل: iagrp1392@gmail.Com