تاسیس شعبه استانی انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در استان لرستان-مستقر در دانشگاه لرستان ـ خرم آباد