برگزاری پنجمین ظرفیت ها و محدودیت های توانمندسازی زنان روستایی و عشایری
20 تیر 1402
برگزاری پنجمین ظرفیت ها و محدودیت های توانمندسازی زنان روستایی و عشایری

مکان: خراسان رضوی- مشهد- کیلومتر 150 جاده کلات، کاخ خورشید کلات نادری
زمان: 26 و 27 مهر ماه  1402