اهداف:

  • انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بین‌المللی با محققان و متخصصانی که به گونه‌ای 
    با علم جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی سر و کار دارند؛
  • همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و 
    برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن؛
  • ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز؛
  • ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی؛
  • برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و
  • انتشار کتب و نشریات علمی.