تاسیس اولین شعبه استانی انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران دراستان خراسان رضوی ـ این انجمن در دانشگاه فردوسی مشهد استقرار پیدا کرده است.

برای دسترسی به وب سایت شعبه استان خراسان رضوی                    https://iagrp.um.ac.ir