سلسله درس گفتار: سیر اندیشه در ماهیت و قلمرو جغرافیا
1398-05-18
سلسله درس گفتار: سیر اندیشه در ماهیت و قلمرو جغرافیا

انجمن جغرافیا وبرنامه ربیزی روستایی ایران با همکاری خانه اندیشمندان در علوم انسانی برگزار می کند:

سلسله درس گفتار: سیر اندیشه در ماهیت و قلمرو جغرافیا

سخنران نشست اول: جناب آقای دکتر محمد تقی رهنمایی

زمان: دوشنبه 11 شهریور 1398، ساعت 17 ـ 19

مکان: تهران، نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن حافظ