شرایط شرکت در انتخابات انجمن
21 بهمن 1398
شرایط شرکت در انتخابات انجمن

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالانه(نوبت اول)
انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
به شماره ثبت 34005 و شناسه ملی 14004088942

با سلام و احترام
بدینوسیله از کلیه اعضای انجمن دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران که در تاریخ 1398/12/03(شنبه)، از ساعت 14 الی 16 در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان نجات الهی، نبش ورشو برگزار می شود، شرکت فرمایند.
دستور جلسه: 1. استماع گزارش عملکرد انجمن، 2. انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس

نکات ضروری:
1. شرکت در جلسه مجمع عمومی برای کلیه اعضای انجمن که دارای کارت عضویت هستند آزاد است.
2. به استناد به ماده 12 اساسنامه انجمن، هیئت مدیرة انجمن مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است که هر 3 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته و صرفاً توسط اعضای پیوسته انجمن انتخاب می‌شوند.
3. رای گیری تنها با داشتن کارت انجمن و شماره عضویت صورت می پذیرد.
4. هر فرد می تواند فقط وکالت یک فرد دیگر را عهده دار شود.


با تقدیم احترام
دفتر انجمن