نشست تخصصی ابعاد، پیامدها و الگوهای بازسازی نواحی روستایی آسیب دیده در سیل فروردین 98 توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران و گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

سخنرانان:
- آقای دکتر گرکانی؛ رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
ـ خانم دکتر مرادی؛ هیئت علمی دانشگاه لرستان


مکان: تهران، خیابان نجات الهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی
زمان: چهارشنبه 22/03/1398

سومین نشست تخصصی انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با موضوع « ابعاد، پیامدها و الگوهای بازسازی نواحی روستایی آسیب دیده در سیل فروردین 98»، با حضور استادان، صاحب نظران و جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و همچنین مدیران و کارشناسان دستگاه های ذیربط در سالن اجتماعات خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در شروع جلسه، دکتر مصطفی طالشی، عضوهیأت مدیره انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران و دبیر علمی نشست ها، ضمن خوش آمدگویی به حضار، به اهمیت مقدماتی در اتباط با بحث مخاطرات، به ویژه سل اخیر و پیامدهای آن اشاره کردند و هدف نشست را تشریح نموند. در ادامه سخنرانان اصلی نشست سرکار خانم دکتر حوریه مرادی ابعاد مختلف سیل در استان لرستان را تشریح نمودند و چه اثراتی در سکونتگاه‌های انسانی به ویژه نواحی روستایی برجای نهاده را پرداختند. در ادامه جناب آقای دکتر گرکانی در ابتدای بیانات خود اطلاعات جامع و کلی در ارتباط با بارش های اخیر در استان های کشور ارائه نمودند. سپس وضعیت و خسارات استان های درگیر با سیل 98 پرداختند و در نهایت به بحث بازسازی در سکونتگاه های انسانی پرداختند و همچنین اقداماتی که توسط پژوهشکده در ارتباط با بازسازی در نواحی آسیب دیده صورت گرفته را نیز بیان نمودند، و در پایان به پرسش های مطرح شده از سوی مدعوین، توسط سخنرانان پاسخ داده شد.