نشست تخصصی پیوستگی نظام برنامه ریزی توسعه روستایی - شهری در ایران توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران و گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. 

سخنران:
- دکتر عباس سعیدی؛ استاد دانشگاه شهید بهشتی

مکان: تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی 
زمان: دوشنبه مورخ 1397/12/13


نشست تخصصی انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با موضوع « پیوستگی نظام برنامه ریزی توسعه روستایی ـ شهری در ایران»، با حضور استادان و صاحب نظران کشوری و جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و همچنین مدیران و کارشناسان دستگاه های ذیربط در سالن اجتماعات خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. در شروع جلسه، دکتر مصطفی طالشی، عضوهیأت مدیره انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران و دبیر علمی نشست ها، ضمن خوش­آمدگویی به حضار، به اهمیت بحث نظام برنامه ریزی و روابط و پیوندهای شهری و روستایی در کشور اشاره کردند و هدف نشست را تشریح نموند. در ادامه سخنران اصلی نشست جناب آقای دکتر سعیدی نظرات خود را در ابعاد مختلف موضوع بیان نمودند، و در پایان به پرسش های مطرح شده از سوی مدعوین، توسط سخنران پاسخ داده شد.

تصاویر از نشست: