نشست تخصصی تجربه اجرای طرح های توانمندسازی معیشت پایدار روستایی در ایران در تاریخ 96/08/22  توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با مشارکت  دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی در دانشکده علوم برگزار گردید.

 نشست تخصصی تجربه اجرای طرح های توانمندسازی معیشت پایدار روستایی در ایران با حضور جمعی از استادان و دانشجویان این رشته از از دانشگاههای مختلف برگزارگردید. جناب آقای دکتر حاج علیزادهعضوهیئت مدیره و معاون امور توانمندسازی خدمات اجتماعی بنیاد علوی سخنران این نشست بودند. در شروع جلسه، دکتر حسن افراخته، رئیس  هیأت مدیره انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران، ضمن خوش­آمدگویی به حضار، به اهمیت طرح های توانمندسازی معیشت پایدار در نواحی روستایی اشاره کردند و هدف نشست را تشریح نمود. سپس آقای دکتر حاج علیزاده در ارتباط با معیشت پایدار در نواحی روستایی ایران مباحث و مقدماتی را تشریح نمودند و در ادامه تجربه های طرح توانمندسازی معیشت در نواحی روستایی قلعه گنج کرمان که توسط بنیاد علوی انجام گرفته را تشریح نمودند در انتها ضمن پرسش و پاسخ حاضرین، جناب آقای دکتر حاج علیزاده، و به همراه آقای دکتر افراخته ضمن پاسخ به سوالات حضار، به جمع بندی دیدگاههای خود در این زمینه پرداختند.