همایش ملی زن و پایداری محیط زیست در مناطق روستایی توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در تاریخ 24 مهرماه 1395 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
محورهای همایش
 • · زنان روستایی – عشایری و حفظ منابع طبیعی و محیط زیست
 1. زنان، خانواده و آموزش اخلاق زیست محیطی
 2. میزان آگاهی های بومی زنان از محیط زیست (پوشش گیاهی و جانوری، خاک، آب و اقلیم..)
 3. نقش زنان در زیبایی، سبزینگی محیط روستایی و تنوع زیستی
 4. نقش زنان در بهداشت وکاهش آلودگی­های محیط زیست ومدیریت پسماند(ضایعات خانگی و کشاورزی و...)
 5. نقش زنان در بهره­برداری بهینه از منابع انرژی وآب (منزل وکشاورزی)
 6. نقش زنان در مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و محیط زیست
 7. عوامل بازدارنده زنان در مدیریت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست

 

 • · زنان روستایی – عشایری و تولید محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک
 • · زنان روستایی- عشایری و مدیریت مخاطرات طبیعی
 • · زنان روستایی - عشایری و کارافرینی در حوزه محیط زیست
 • · زنان روستایی- عشایری و تشکل­های زیست محیطی 
 • · ارائه گزارش عملکرد سازمان­ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در حوزۀ حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست با تاکید بر مشارکت و نقش زنان روستایی و عشایری
 1. نقش زنان در تولید و فراوری محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک
 2. نقش زنان در استفاده بهینه از کود و سموم در تولید محصولات سالم
 3. نقش زنان در توسعه روش­های کنترل بیولوژیکی در تولید محصولات ارگانیک
 1. نقش زنان درکاهش آثار مخاطرات طبیعی (پیشگیری، ‌آمادگی، آموزش و...)
 2. نقش زنان در مقابله با مخاطرات طبیعی وشرایط بحرانی (بازتوانی، امداد، نجات واسکان).
 1. فرصت­های کارآفرینی زنان در حوزه محیط زیست
 2. نقش زنان در ترویج و توسعه کسب و کارهای سبز
 3. نقش زنان در گردشگری روستایی (اکوتوریسم، تورگردانی، ایجاد اقامتگاه­های بوم محور ..)
 1. شبکه های اجتماعی و تشکل­های زنان درحفاظت از منایع طبیعی ومحیط زیست
 2. مشارکت زنان با سازمان­های دولتی و غیردولتی در حفاظت از منایع طبیعی و محیط زیست
ارائه گزارش عملکرد سازمان­ها، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در حوزۀ حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست با تاکید بر مشارکت و نقش زنان روستایی و عشایری

برگزاری همایش ملی زن و پایداری منابع طبیعی و محیط زیست در مناطق روستایی در خراسان رضوی