نشست تخصصی  چالش ها وفرصت های کار آفرینی  در مناطق روستایی کشور در تاریخ 94/2/29 در توسط انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با مشارکت قطب علمی برنامه ریزی روستایی و دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران در دانشکده جغرافیا برگزار گردید.

نشست تخصصی  چالش ها وفرصت های کار آفرینی  در مناطق روستایی کشور در تاریخ 29/2/94 در توسط انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با مشارکت قطب علمی برنامه ریزی روستایی و دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران در سالن خلیج فارس  دانشکده جغرافیا   با حضور جمعی از استادان ودانشجویان این رشته از از دانشگاههای مختلف برگزارگردید.  سرکار خانم دکتر ریاحی مدیر کل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت کار، توسعه ورفاه اجتماعی  و مهندس نورا... زاده مدیرعامل محترم صندوق کار آفرینی امیداز سخنرانان این نشست بودند. در شروع جلسه، دکتر محمد رضا رضوانی، رئیس  هیأت مدیره انجمن جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی ایران، ضمن خوش­آمدگویی به حضار، به اهمیت موضوع فرصت های کارآفرینی موجود در مناطق روستایی و به دنبال آن توسعه روستایی اشاره کرد و هدف نشست را تشریح نمود. سپس خانم دکتر ریاحی در محورهای رویکردهای متداول توسعه اقتصاد منطقه ای، دستگاه های مرتبط با بحث توسعه روستایی وکارآفرینی در مناطق روستایی، طرح های به اجرا در آمده توسط دستگاههای اجرائی مرتبط، ضرورت وجود مقررات وزیر ساخت قانونی برای مدیریت، چالشهای موجود در ارتباط با افراد کارآفرین  و درستی ونادرستی تعریف کارآفرینی در ایران پرداختند؛ در ادامه آقای مهندس نورا... زاده به بحث در ارتباط با چگونگی شکل گیری صندوق کارآفرینی امید و فعالیت های این صندوق در بحث کارآفرینی، توسعه روستایی وآفت های عدم توسعه یافتگی مناطق روستایی، مدیریت متمرکز در برابر تولید غیر متمرکز و ... پرداخته و در انتها ضمن پرسش و پاسخ حاضرین، خانم دکتر ریاحی، مهندس نورا...زاده  و به همراه آقای دکتر رضوانی  ضمن پاسخ به سوالات حضار، به جمع بندی دیدگاههای خود در این زمینه پرداختند.