اطلاعیه انتخاب شعبه برتر انجمن
1397-09-09
اطلاعیه انتخاب شعبه برتر انجمن

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در راستای افزایش فعالیت های علمی انجمن در نظر دارد از بین شعبات استانی این انجمن، انجمن برتر را در سال 1397 انتخاب نماید.

از روسای محترم شعبات استانی خواهشمند است تا پایان اسفند 1397 مستندات خود را به پست الکترونیکی انجمن ارسال نمایند.

ایمیل انجمن: iagrp1392@gmail.Com