اطلاعیه بازدید علمی(1)
29 فروردین 1397
اطلاعیه بازدید علمی(1)

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران بازدید علمی برگزار می کند:

 

مکان بازدید: اقتصاد نواحی روستایی حومه تهران(شهرستان شهریار)

زمان: 19 اردیبهشت ماه 1397

حرکت: 8 صبح از درب دانشگاه خوارزمی