اطلاعیه بازدید علمی(2)
05 آبان 1397
اطلاعیه بازدید علمی(2)

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران بازدید علمی برگزار می کند:

 

مکان بازدید: نواحی روستایی شرق تهران

زمان: 23 آبان ماه 1397

حرکت: 7 صبح از درب دانشگاه خوارزمی