برگزاری پنل آموزشی
16 دی 1397
برگزاری پنل آموزشی

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران پنل آموزش برگزار می کند:

پنل آموزشی ـ تخصصی تبیین مدل توسعه پایدار روستایی در دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران

زمان: 28 بهمن 1398 ـ ساعت 3

مکان: دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی