کرسی علمی ـ ترویجی
10 بهمن 1397
کرسی علمی ـ ترویجی

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با همکاری دانشگاه پیام نور کرسی علمی ترویجی برگزار می کند:

نقش برنامه ریزی مشارکتی در توسعه پایدار روستایی

 

زمان: چهارشنبه 15 اسفند 1397 ـ ساعت 10

مکان: خیابان استاد نجابت الهی، نبش خیابان سپهند، دانشگاه پیام نور