مسابقه علمی(3)
18 مهر 1397
مسابقه علمی(3)

برگزاری مسابقه علمی توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران:

مسابقه پرسش روستا(3)

زمان ارسال: 20 مهر تا 30 آذر

نحوه ارسال از طریق پست الکترونیک به نشانی زیر:

iagrp1392@gmail.Com