مسابقه(4)
06 دی 1397
مسابقه(4)

برگزاری مسابقه علمی توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران:

مسابقه پرسش روستا(4)

زمان ارسال: 8 دی تا 27 اسفند

نحوه ارسال از طریق پست الکترونیک به نشانی زیر:

iagrp1392@gmail.Com