مسابقه
08 تیر 1397
مسابقه

برگزاری مسابقه علمی توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران:

مسابقه پرسش روستا(2)

زمان ارسال: 10 تیر تا 31 شهریور

نحوه ارسال از طریق پست الکترونیک به نشانی زیر:

iagrp1392@gmail.Com