مسابقه علمی
15 فروردین 1397
مسابقه علمی

برگزاری مسابقه علمی توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران:

مسابقه پرسش روستا

زمان: 16 فروردین تا 31 خرداد

نحوه ارسال از طریق پست الکترونیک به نشانی زیر:

iagrp1392@gmail.Com