برگزاری سومین نشست تخصصی ابعاد، پیامدها و الگوهای بازسازی نواحی روستایی آسیب دیده در سیل فروردین 98
01 خرداد 1398
برگزاری سومین نشست تخصصی ابعاد، پیامدها و الگوهای بازسازی نواحی روستایی آسیب دیده در سیل فروردین 98

نشست تخصصی ابعاد، پیامدها و الگوهای بازسازی نواحی روستایی آسیب دیده در سیل فروردین 98 توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران و گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

سخنرانان:
- آقای دکتر گرکانی؛ رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
ـ خانم دکتر مرادی؛ هیئت علمی دانشگاه لرستان


مکان: تهران، خیابان نجات الهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی
زمان: چهارشنبه 22/03/1398