برگزاری نشست تخصصی واکاوی سیاست های توسعه اقتصاد روستایی در ایران
1398-02-07
برگزاری نشست تخصصی واکاوی سیاست های توسعه اقتصاد روستایی در ایران

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران و گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی سلسله نشست های جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی برگزار می کند:
نشست دوم:
واکاوی سیاست های توسعه اقتصاد روستایی در ایران


مکان: تهران، خیابان نجات الهی، نبش خیابان ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی 
زمان: 
دوشنبه مورخ 1398/02/15