برگزاری نشست تخصصی پیوستگی نظام برنامه ریزی توسعه روستایی - شهری در ایران
14 اسفند 1397
برگزاری نشست تخصصی پیوستگی نظام برنامه ریزی توسعه روستایی - شهری در ایران

انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران و گروه جغرافیای خانه اندیشمندان علوم انسانی سلسله نشست های جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی برگزار می کند:
نشست نخست:
پیوستگی نظام برنامه ریزی توسعه روستایی - شهری در ایران


 

مکان: تهران، خانه اندیشمندان علوم انسانی
زمان: دوشنبه مورخ 1397/12/13