برگزاری دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
1397-11-30
برگزاری دومین همایش چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران

 دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران در تاریخ 28 بهمن ماه 1397 در تالار ابوریحان بیرونی دانشگاه خوارزمی برگزار شد.