آگهی دعوت اعضای انجمن به مجمع عمومی عادی سالیانه
1397-11-23
آگهی دعوت اعضای انجمن به مجمع عمومی عادی سالیانه

آگهی دعوت اعضای انجمن به مجمع عمومی عادی سالیانه
دستور جلسه:
ـ گزارش برنامه ها و فعالیت های انجمن
ـ تدوین چارچوب کلان برنامه و تصویب برنامه ریزی راهبردی
زمان: یکشنبه ساعت 17ـ18 ، 1397/11/28
مکان: دانشگاه خوارزمی، سالن اجتماعات دانشکده علوم جغرافیایی

لذا از همه اعضای انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دعوت می شود که در این مجمع حضور بعمل برسانند.

هیئت مدیره انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران