برگزاری دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
1397-07-24
برگزاری دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران

انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با مشارکت دانشگاه خوارزمی تهران دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران را برگزار می کند:

 

محورهای همایش:

1ـ توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی

 

 • روند تحولات اقتصادی و اشتغال روستایی در ایران

 • روش شناسی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی

 • جامعه محلی، فقر و اشتغال زایی روستایی

 • مدیریت روستایی و اشتغال زایی روستایی

 • امنیت غذایی و توسعه اقتصاد روستایی

 • مخاطرات محیطی نواحی روستایی و اشتغال زایی روستایی

 • کشاورزی پایدار و اشتغال زایی روستایی

 • تحلیل نهادی و نظام سازمانی اشتغال زایی روستایی

 

 

 

2ـ حاشیه نشینی، ارزش های روستایی و بازآفرینی روستایی

 

 • سیاست ها و برنامه های مرتبط با روستاهای حاشیه شهرها

 • روند حاشیه نشینی و اسکان غیر رسمی در روستاهای کشور

 • جنبه ها و مشکلات حقوقی و قضایی در روستاهای در حاشیه شهرها

 • سیاست های الحاق و ادغام روستاها به شهر

 • ابعاد پایداری سکونتگاههای روستایی حاشیه نشین

 • ارزش های نواحی روستایی و بازآفرینی روستایی

 • خزش شهری و تحولات روستاهای حاشیه نشین

 • مدیریت روستایی روستاهای حاشیه نشین


زمان برگزاری: 1397/11/28

مکان برگزاری: دانشگاه خوارزمی ـ دانشکده علوم جغرافیایی ـ سال ابوریحان بیرونی