دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران ( با رویکرد توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی)
1396-12-21
انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران برگزار می کند:
دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
( با رویکرد توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی)
دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران با رویکرد توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی در پاییز 1397 برگزار می شود. اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می شود.