برگزاری همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور
1393-11-15
برگزاری همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران، قطب علمی برنامه ریزی روستایی و دانشگاه تهران در تاریخ 15 بهمن ماه 1393 در تالار امینی دانشگاه تهران برگزار شد.