برگزاری همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور
15 بهمن 1393
برگزاری همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور

همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم کشور توسط انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران، قطب علمی برنامه ریزی روستایی و دانشگاه تهران در تاریخ 15 بهمن ماه 1393 در تالار امینی دانشگاه تهران برگزار شد.