برگزاری جلسه مشترک اعضای هیئت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با اعضای هیئت مدیره انجمن توسعه روستایی ایران
22 آبان 1396
برگزاری جلسه مشترک اعضای هیئت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با اعضای هیئت مدیره انجمن توسعه روستایی ایران

برگزاری جلسه مشترک اعضای هیئت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران با اعضای هیئت مدیره انجمن توسعه روستایی ایران 

در این جلسه اعضای هیئت رئیسه انجمن علمی توسعه روستایی ایران، جناب آقایان دکتر افتخاری، پالوچ، ریاحی، حاصلی، عفتی و مهندس شهرستانی و اعضای هیئت رئیسه انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران جناب آقایان دکتر افراخته، رضوانی، طالشی، خراسانی، عزیزپور حضور داشتند. دستور جلسه در این نشست ارزیابی محور های همکاری دو انجمن بر اساس برنامه مدون و تعیین وظایف مشخص اعضای هیئت رئیسه انجمن ها بر اساس تفاهم نامه بود. در این جلسه اعضای هیئت رئیسه در خصوص شرایط و ضوابط ایجاد وزارت خانه توسعه روستایی بحث و تبادل نظر داشتند. 

جناب آقای دکتر افراخته رئیس هیئت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در این رابطه ضمن تاکید بر نهادسازی در زمینه توسعه روستایی بر این نکته که انجمن های مرتبط با توسعه روستایی در خصوص جامعه روستایی مسول هستند از مطالبه روستائیان برای انجام وظیفه متولیان توسعه روستایی به خصوص انجمن ها در رساندن صدای آنها نکاتی را ارائه دادند. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر افتخاری ریاست محترم انجمن علمی توسعه روستایی ایران ضمن خوشامد گویی به اعضای محترم انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران، از هم اندیشی دو انجمن در خصوص مباحث توسعه روستایی استقبال کردند.

زمان: دوشنبه 1396/08/22 ساعت 16
مکان: دبیرخانه انجمن توسعه روستایی ایران