نشست تخصصی: تجربه اجرای طرح های توانمندسازی معیشت پایدار روستایی در ایران
22 آبان 1396
نشست تخصصی:
تجربه اجرای طرح های توانمندسازی معیشت پایدار روستایی در ایران

برگزاری نشست تخصصی تجربه اجرای طرح های توانمندسازی معیشت پایدار روستایی در ایران

با حضور: دکتر احمد حاج علیزاده؛ عضو هیئت مدیره و معاون امور توانمندسازی و خدمات اجتماعی

زمان: دوشنبه 1396/08/22 ساعت 9
مکان: دانشگاه خوارزمی