برگزاری جلسه ماهیانه هیئت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
25 بهمن 1396
برگزاری جلسه ماهیانه هیئت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

برگزاری جلسه ماهیانه هیئت مدیره انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران
با حضور :
1ـ جناب آقای دکتر افراخته رئیس هیئت مدیره انجمن(استاد دانشگاه خوارزمی تهران)
2ـ جناب آقای دکتر جمعه پور نایب رئیس انجمن( استاد دانشگاه علامه طباطبایی)
3ـ جناب آقای دکتر علی اکبر عنابستانی(استاد دانشگاه فردوسی مشهد)
4ـ جناب آقای دکتر مصطفی طالشی(دانشیار دانشگاه پیام نور)
5ـ جناب آقای دکتر محمدامین خراسانی(استادیار دانشگاه تهران)
و با حضور افتخاری سرکار خانم دکتر ژیلا سجادی( معاون وزیر کشور)، جناب آقای دکتر علی خاکساری( دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی) و سرکار خانم دکتر میترا عظیمی(استادیار دانشگاه علامه طباطبایی)

زمان: 1396/11/25
مکان: تهران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی