رئیس هیئت مدیره
دکتر حسن افراخته
رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره
استاد دانشگاه خوارزمی تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
وب سایت: khu.ac.ir/cv/193/
پست الکترونیکی: afrakhtehh [at] yahoo.com
نایب رئیس
دکتر محمود جمعه پور
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
وب سایت: simap.atu.ac.ir/cv/9693121/
پست الکترونیکی: mahjom43 [at] gmail.com
کارشناس انجمن
فرهاد جوان
کارشناس انجمن
دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: farhad.javan91 [at] yahoo.com
اعضای هیئت مدیره
دکتر محمدامین خراسانی
عضو هیئت مدیره
استادیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/khorasani_ma/
پست الکترونیکی: khorasani_ma [at] ut.ac.ir
دکتر محمدرضا رضوانی
عضو هیئت مدیره
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/rrezvani/
پست الکترونیکی: rrezvani [at] ut.ac.ir
دکتر مصطفی طالشی
عضو هیئت مدیره
دانشیار پیام نور واحد تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
وب سایت: l1l.ir/3eyj
پست الکترونیکی: taleshi_mo [at] yahoo.com
دکتر علی اکبر عنابستانی
عضو هیئت مدیره
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
وب سایت: anabestani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
پست الکترونیکی: anabestani [at] yahoo.com
دکتر نصراله مولایی هشجین
عضو هیئت مدیره
استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
وب سایت: molaei.faculty.iaurasht.ac.ir/
پست الکترونیکی: nmolaeih [at] iaurasht.ac.ir
بازرس انجمن
دکتر فرهاد عزیزپور
بازرس انجمن
دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
وب سایت: khu.ac.ir/cv/174/
پست الکترونیکی: azizpourf [at] yahoo.com