رئیس هیئت مدیره
دکتر مصطفی طالشی
رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
وب سایت: cv.pnu.ac.ir/homepage/mostafa.taleshi
پست الکترونیکی: taleshi_mo [at] yahoo.com
نایب رئیس
دکتر حمید جلالیان
نایب رئیس و عضو هیئت مدیره
دانشیار دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
وب سایت: khu.ac.ir/cv/203/fa
پست الکترونیکی: hamidjalalian [at] khu.ac.ir
اعضای هیئت مدیره
دکتر علی اکبر عنابستانی
عضو هیئت مدیره
استاد دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
وب سایت: anabestani.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
پست الکترونیکی: anabestani [at] yahoo.com
دکتر محمدامین خراسانی
عضو هیئت مدیره
استادیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
وب سایت: rtis2.ut.ac.ir/cv/khorasani_ma/
پست الکترونیکی: khorasani_ma [at] ut.ac.ir
دکتر حوریه مرادی
عضو هیئت مدیره
استادیار دانشگاه لرستان
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
وب سایت: lu.ac.ir/page/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D8%B9%D8%B6%D9%88+%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA+%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C?mid=463
پست الکترونیکی: moradi.ho [at] lu.ac.ir
دکتر فرهاد جوان
عضو هیئت مدیره
دکتری دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: farhad.javan91 [at] yahoo.com
دکتر معصومه رفیعی
عضو هیئت مدیره
استادیار دانشگاه علمی و کاربردی
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: raha_rafie [at] yahoo.com
کارشناس انجمن
پروانه محمدی
کارشناس انجمن
دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
پست الکترونیکی: parvaneh.m1991 [at] gmail.com
بازرس انجمن
دکتر فرهاد عزیزپور
بازرس انجمن
دانشیار دانشگاه خوارزمی تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
وب سایت: khu.ac.ir/cv/174/
پست الکترونیکی: azizpourf [at] yahoo.com